ПРОДУКТИ

Меню

Защита на лични данни

Уважаеми клиенти и търговски партньори,

Този документ съдържа основна информация за това как обработваме вашите лични данни.

С оглед на новото законодателство на Европейския съюз този текст е изготвен в съответствие с Регламент (ЕС) № 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лицапри обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (ОРЗД).

За по-голяма яснота документът е изготвен под формата на въпроси и отговори.

Информацията ви предоставяме в следната последователност:

 1. Кой е администратор на личните данни?
 2. С каква цел се нуждаем от лични данни?
 3. Какви са нашите законни интереси?
 4. Как са събрани личните данни?
 5. Кои категории лични данни се обработват?
 6. Какво е правното основание за обработването на лични данни?
 7. Ще споделим ли вашите лични данни с някой друг?
 8. Ще предадем ли вашите личните данни на трета държава или международна организация?
 9. Колко дълго ще съхраняваме вашите лични данни?
 10. Какви са вашите права свързани с обработката на лични данни и как можете да ги предявите?
 11. Автоматично ли се оценяват личните данни?

Предоставяме ви основна информация, която сме длъжни да предоставим като администратор на лични данни.

Ако имате въпроси относно обработката на личните ви данни, моля не се колебайте да се свържете с нас.

1. Кой е администратор на личните данни?

Администраторът е лице, което индивидуално или заедно с други лица определя по какъв начин ще се обработват личните данни.

Администраторът на лични данни е следното дружество:

Магси България ООД, ул. Кюстендил 21, София 1680, България

С администратора можете да се свържете на следния електронен адрес: magsy.bg@abv.bg

2. С каква цел се нуждаем от лични данни?

Администраторът обработва лични данни с цел:

 • осигуряване на сключване и последващо изпълнение на договорно задължение между администратора и вас (член 6, параграф 1, буква д) от ОРЗД). От такова правоотношение произтичат следващи законови задължения и администраторът трябва да обработва лични данни и с тази цел (член 6, параграф 1, буква в) от ОРЗД),
 • защита на законните си интереси (член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД), които са по-специално маркетингови. За да може администраторът възможно най-добре да приспособява бизнес комуникациите и офертите на своите продукти и услуги към вашите нужди, той трябва да получи вашето недвусмислено съгласие за това (член 6, параграф 1, буква a) от ОРЗД).

Предоставянето на лични данни на администратора е принципно правно и договорно изискване. Що се отнася до предоставянето на лични данни за маркетингови цели, което не представлява изпълнение на договорни и законови задължения към администратора, от вас се изисква да дадете съгласието си. Ако не дадете съгласието си на администратора да обработва вашите лични данни за маркетингови цели, това не означава, че администраторът ще откаже да ви предостави своя продукт или услуга по договор.

3. Какви са нашите законни интереси?

Личните данни се обработват от администратора също за да се защитят законните му интереси. Законни интереси на администратора са по-специално правилното изпълнение на всички договорни задължения на администратора, правилното изпълнение на всички законови задължения на администратора, маркетинга, защитата на дейността и имуществото на дминистратора и не на последно място опазването на околната среда и осигуряването на устойчиво развитие.

4. Как са събрани личните данни?

Администраторът получава лични данни директно от вас, по-специално чрез попълнени формуляри, чрез взаимна комуникация или от сключени договори. Освен това личните данни могат да бъдат получени от публично достъпни източници, регистри и записи, като Търговския регистър, Регистъра на длъжниците, професионалните регистри и др. Администраторът може да получи лични данни и от трети страни, които имат право на достъп и обработка на вашите лични данни и друга информация от интернет, която вие сами сте предоставили.

5. Кои категории лични данни се обработват?

За да гарантира вашето удовлетворение от правилното изпълнение на договорните задължения, да гарантира изпълнението на законовите задължения, да осигури персонализираното предлагане на стоките и услугите на администратора и постигането на другите гореспоменати цели, администраторът обработва следните категории лични данни:

 • основни идентификационни данни - име, фамилия, пощенски адрес,
 • данни за контакт - телефонен номер и адрес на електронна поща,
 • уебсайт, от който посетителят посещава уебсайта на МАГСИ,
 • дата на посещение и време на посещение на уебсайта,
 • информация за браузъра и операционната система на компютъра на посетителя на уебсайта.

6. Какво е правното основание за обработването на лични данни?

Законосъобразността на обработването се урежда от член 6, параграф 1 от ОРЗД, според който обработването е законосъобразно, ако това е необходимо за изпълнението на договор, за изпълнение на законоустановено задължение на администратора, за защита на законни интереси на администратора, или обработката се основава на съгласието, което сте ни предоставили.

7. Ще споделим ли вашите лични данни с някой друг?

Вашите лични данни могат да бъдат достъпни за нашите служители и служителите на дружеството майка (MAGSY, s.r.o., Jateční 523, 760 01 Zlín, Чешка република).

Също така това са и следните сътрудничещи фирми:

 • съответния превозвач - ако стоките трябва да бъдат доставени на вашия адрес;
 • администратора на IT системи.

С всички тези партньори и фирми сме сключили договор, който ги задължава да обработват и предоставят лични данни, така както се изисква от регламента ОРЗД.

Също така съгласно законоустановените задължения трябва да предоставяме лични данни на държавни органи, като например данъчни администратори, съдилища, правоприлагащи органи или органи упражняващи надзор на капиталовия пазар.

8. Ще предадем ли вашите личните данни на трета държава или международна организация?

Ние няма да предаваме лични данни на държави извън Европейския съюз или в Европейското икономическо пространство.

9. Колко дълго ще съхраняваме вашите лични данни?

Личните данни ще съхраняваме само за периода от време, който е необходим за целите на обработката им. След това ще анонимизираме данните или те ще бъдат безопасно и неотвратимо отстранени с цел предотвратяване на злоупотреба с тях.

10. Какви са вашите права свързани с обработката на лични данни и как можете да ги предявите?

Администраторът се стреми да обработва данните ви надлежно и преди всичко безопасно. Правата, които са изброени в този член и които можете да предявите пред администратора, са гарантирани.

Своите права можете да предявите чрез писмено искане, изпратено на адреса за електронна поща или на адреса за кореспонденция, посочен в параграф 1.

Всички съобщения и становища относно предявените от вас права се предоставят безплатно от администратора. Въпреки това, ако искането ви е явно неоснователно или неадекватно, по-специално поради това, че се повтаря, администраторът има право да начисли разумна такса, като взема предвид административните разходи, свързани с предоставянето на изискваната информация. В случай на повторно искане за предоставяне на копия на обработени лични данни администраторът си запазва правото да начисли разумна такса за административни разходи.

Становище и евентуална и информация за предприети мерки ще ви бъдат предоставени от администратора във възможно най-кратък срок, но не по-късно от един месец. Администраторът има право да удължи срока с два месеца при необходимост и с оглед на сложността и броя на заявленията. Администраторът ще ви информира за удължаването на срока и за причините за това.

10.1 Право на информация за обработката на вашите лични данни

Вие имате право да поискате от администратора информация дали личните ви данни се обработват или не. Ако личните ви данни се обработват, имате право да поискате информация от администратора, по-специално данни за идентифициране и контакт на администратора, негови представители и евентуално служители по защита на личните данни, за целите на обработката, за съответните категории лични данни, за получатели или категории получатели на лични данни, за упълномощени администратори, за своите права, за възможност да се свържете със Службата за защита на личните данни, за източника на обработени лични данни и за автоматизирано вземане на решения и профилиране.

Ако администраторът желае да обработва личните ви данни с цел различна от тази, за която те са получени, той трябва да ви предостави информация за тази различна цел и друга съответстваща информация, преди да бъде извършена по-нататъшната обработка.

Информацията, която трябва да ви бъде предоставена по силата на това право, вече се съдържа в този текст. Това не е пречка да поискате да ви бъде предоставена отново.

10.2 Право на достъп до лични данни

Имате право да поискате от своя администратор информация дали вашите лични данни се обработват или не, и ако това е така, имате право на достъп до информация за целите на обработката, категориите лични данни, получатели или категории получатели, времето на съхранение на личните данни, информация за вашите права (право да поискате от администратора коригиране или заличаване, ограничаване на обработване, подаване на възражение срещу това обработване), право на подаване на жалба пред Службата за защита на личните данни, на информация за източника на личните данни, на информация за това дали се извършва автоматизирано вземане на решения и профилиране и информация относно използвана процедура и значението и последиците от такава обработка за вас, информация и гаранции в случай на предаване на лични данни на трета държава или международна организация. Имате право да получите копие от обработваните лични данни. Правото за получаване на това копие обаче не трябва да засяга неблагоприятно правата и свободите на други лица.

10.3 Право на коригиране

Ако например възникне промяна в местожителство, телефонен номер или друга информация, която може да бъде приета за лични данни, вие имате право да поискате от администратора да коригира обработваните лични данни. Освен това имате правото на допълвате непълни лични данни, включително с подаване на допълнителна декларация.

10.4 Право на заличаване (право да бъдеш забравен)

В конкретни определени случаи имате правото да изискате от администратора да заличи личните ви данни. Това може да стане например в случай, че обработваните данни вече не са необходими за гореспоменатите цели. Администраторът автоматично ще заличи личните ви данни след изтичане на срока на необходимост, но вие можете да се обърнете към него с искане по всяко време. вашето искане след това подлежи на индивидуална оценка (въпреки правото ви на заличаване, администраторът може да има задължение или законен интерес да запази личните ви данни) и ще бъдете информирани подробно за неговото изпълнение.

10.5 Право на ограничаване на обработването

Администраторът обработва вашите лични данни само до необходимата степен. Ако обаче смятате, че администраторът превишава степента, необходима за посочените по-горе цели на обработване на лични данни, можете да подадете искане за обработка на личните ви данни само по най-необходими причини или за блокиране на личните ви данни. След това вашето искане подлежи на индивидуална оценка и ще бъдете информирани подробно за неговото изпълнение.

10.6 Право на преносимост на данните

Ако искате администраторът да предостави личната ви информация на друг администратор или друга фирма, администраторът ще предаде вашите лични данни в подходящ формат на определеното лице, ако за това не бъде възпрепятстван от законови или други значителни пречки.

10.7 Право подаване на възражение и на автоматизирано индивидуалното уреждане

Ако установите или само смятате, че администраторът обработва личните ви данни в противоречие със защитата на личния и семейния ви живот или в нарушение на законови разпоредби (при условие, че данните се обработват от администратора на въз основа на публичен или законен интерес, или се обработват за целите на директния маркетинг, включително профилиране, или за статистически цели, или за научни или исторически цели), можете да се свържете с администратора и да поискате обяснение или отстраняване на възникналото нарушение.

Освен това можете да подадете възражение пряко срещу автоматизирано вземане на решения и профилиране.

10.8 Право на подаване на жалба пред Службата за защита на личните данни

Можете по всяко време да подадете пред съответния надзорен орган иск или жалба във връзка с обработката на личните си данни.

10.9 Право на оттегляне на съгласие

Вие имате право да отмените по всяко време съгласието си за обработката на вашите лични данни. Можете да го направите под формата на писмено заявление, изпратено на адреса за електронна поща или на адреса за кореспонденция, посочен в параграф 1.

11. Автоматично ли се оценяват личните данни?

Личните данни не се оценяват автоматично и не се използват за профилиране или автоматизирано вземане на решения относно маркетинговите дейности на администратора.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram